DİÜRETİKLER

DİÜRETİKLER

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Diüretikler;
a. Tiyazidler (hidroklorotiazid, klortalidon, bendrofluazid, indapamid),
b. Yüksek diüretik potansiyeli olan loop diüretikleri (furosemid, bumetanid),
c. Potasyum tutucu diüretikler (amilorid, spironolakton, triamteren) olarak sınıflanır.

Tiyazidler uzun süre etkilidir. Buna karşılık, diüretik etkileri loop diüretiklerine oranla daha zayıftır. Bu nedenle de hipertansiyon tedavisindeki en uygun diüretik grubudur. Hipopotasemiyi engellemek için potasyum koruyucu diüretikler tiyazidlerle kombine edilebilir. Tiyazidlerin etki mekanizması net değildir, ancak plazma ve ekstrasellüler sıvı hacminde geçici azalma, artmış natriürez ve sistemik vasküler dirençte azalma gibi farmakolojik etkiler söz konusudur. Genellikle hidroklorotiazid veya klortalidon başlangıç tedavisi olarak günde 12,5 mg verilir ve gerekirse günde 25 mg’a kadar çıkılır.

Diüretikler tedavide ilk basamak ilacı olarak, diğerleriyle kombinasyon olarak ve yaşlılardaki izole sistolik hipertansiyonda ön planda kullanılırlar. Diüretiklerin, özellikle de tiyazidlerin hipertansiyonda, izole sistolik hipertansiyonlu yaşlılar da dahil olmak üzere plaseboya göre kan basıncını düşürücü ve kardiyovasküler olayları (-%14) ve inmeyi (-%38) azaltıcı etkileri çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Kardiyovasküler olay ve inme sıklıklarını azaltmak bakımından diüretikler başka ilaçlardan daha kötü değildirler. Diüretiklerin klinik sonuçlar üzerine olan yararlı etkileri, düşük dozlar için geçerlidir ve yüksek doz diüretikler için gösterilmemiştir. Diüretikler, birinci basamak tedavide güvenle kullanılabilirler.

Diüretiklerin glukoz toleransını azaltma, lipid profilini olumsuz etkileme, hiperürisemi, empotans, yorgunluk ve hipopotasemi gibi yan etkileri mevcuttur ve bu yan etkiler özellikle yaşlılarda sıktır. Hipopotasemi, spironolakton, triamteren veya amilorid kombinasyonu ile büyük ölçüde önlenebilir. Yan etkiler doza bağımlıdır ve yüksek doz kullanmaktan kaçınmakla büyük ölçüde engellenebilirler. Metabolik sendrom, glukoz intoleransı veya diyabeti olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Diüretikler gebelerde ve hiperürisemi ve/veya gut olan hastalarda kontrendikedir.

DİÜRETİKLER

Yazar: Prof. Dr. Francesco Fici

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir