Kadın Kalbine Hanımeli - Hipertansiyonda Kadın Eli

Kan Basıncınızı Ölçtürdünüz Mü?

×
Hipertansiyonda Konu ve Yorum - HİPERTANSİYON TANISI

EKSTREMİTELERDE KAN BASINCININ ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Aort koarktasyonu veya periferik arter hastalığı olan hastalarda, kan basıncını alt ekstremiteden de ölçmek gerekir. Uyluktan yapılan kan basıncı ölçümlerinde daha uzun ve geniş (uyluk çapına uygun) manşon kullanılmalıdır. Yüzüstü yatırılan hastanın uyluğuna uygun manşon bağlanır, stetoskop popliteal çukura yerleştirilerek koldaki gibi kan basıncı ölçülür. Geniş manşonun bulunamadığı durumlarda kolda kullanılan manşon baldıra sarılarak ve stetoskop iç malleolun arkasında posterior tibial arter üzerine yerleştirilerek ölçüm yapılır. Stetoskop yerine, bir el Doppler cihazı kullanmak daha doğru sonuç verir. Alt ekstremitede bulunan sistolik kan basıncı, üst ekstremiteye göre 10-20 mmHg daha yüksek, diyastolik kan basıncı ise daha düşük saptanır....

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 4570

             Devamını Oku...

KAN BASINCININ SINIFLANDIRILMASI

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Genel bir bakış olarak, yükselmiş olan sistemik arteriyel kan basıncı, kalp debisi ve total periferik direnç gibi kan basıncını belirleyen major faktörler arasındaki dengesizliğe işaret etmektedir. Ancak, hipertansiyon kısaca kan basıncının normal sınırlar üzerine çıkması olarak tanımlanabilir. Kan basıncı için normal sınırlar deyimi kan basıncının o sınırın üzerine çıktığı zaman morbidite ve mortalitede artış riskini taşıdığı sınırlar olarak tanımlanabilir. Fizyolojik bir kesinlik taşımayan “normal” tanımının sınırları ve hipertansiyonun sınıflandırılması, Avrupa Hipertansiyon Derneği’nin 2007 raporunda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;...

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 1500

             Devamını Oku...

ÇEŞİTLİ DURUMLARDA KAN BASINCININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Periferik arterlerde bir patoloji olması durumunda, ölçülen indirekt kan basınçları etkilenecektir. Özellikle üst ekstremite arterlerinin patolojileri bu konuda çok önemlidir. Radial, ulnar ve digital arterlerin açıklığı ile ilgili olarak Ailen testi yapılabilir. Bu test radial, ulnar ve palmar arkus arterlerinin bütünlüğüne dayanır. Radial veya ulnar arter parmakla sıkıca bastırılarak tıkanır, hasta elini yumruk yaparak kanını boşaltır ve sonra el ve bilek gevşek hale getirilir. Bastırılmayan arter açıksa 3 saniyede flushing görülecektir. Gecikmiş yeniden doluş, bastırılamamış arterdeki tıkayıcı hastalık için diyagnostiktir. Parmaklarda lokal yeniden doluş yavaş ise, digital arterlerdeki veya mikrosirkülasyondaki bozukluğa işaret edebilir. Ligament kompresyonuna bağlı yalancı pozitif sonuçtan sakınmak için bileğin gevşek durumda olması önemlidir....

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 5078

             Devamını Oku...

İZOLE SİSTOLİK HİPERTANSİYON VE PSÖDOHİPERTANSİYON

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

İzole sistolik hipertansiyon, sistolik kan basıncının . 140 mmHg, diyastolik kan basıncının ise < 90 mmHg olmasıdır. Yaşlılarda daha sık görülmektedir. İzole sistolik hipertansiyonda kardiyovasküler risk yüksektir ve mutlaka tedavi gereklidir.

Yaşlıda aorta ve büyük elastik arterlerde “stiffness”in artması, fakat arterioler direncin artmayışı izole sistolik hipertansiyon oluşturur. İzole sistolik hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı dışında aort yetersizliği ve hipertiroidide de görülür. Çocuklarda/gençlerde, (çoğunlukla erkekler), elastik arterlerin yoğunluğu ve hiperaktivitesi aorta ve brakiyal arter arasındaki nabız dalgasının amplitüdünü artırır ve brakial arterde KB yükselir. Fakat aortik SKB normaldir. Gençlerdeki izole sistolik hipertansiyonda bu mekanizma hatırlanmalıdır....

Yazar: Prof. Dr. Nail Çağlar
Ziyaret Sayısı: 7513

             Devamını Oku...

HİPERTANSİYONLU HASTADA RİSK FAKTÖRLERİ

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyonlu hastalar için pek çok risk faktörü bildirilmiştir. Bir hastada ne kadar çok risk faktörü saptanmışsa prognozun o denli kötü olacağı ifade edilmelidir. Bu risk faktörlerinin bir kısmı (artmış kan lipidleri, yüksek serum ürik asit seviyesi, yüksek kan glükozu gibi) önlemler ve tedavi ile azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir, bir kısmı ise (Hastanın cinsiyeti, yaşı, aile bireylerine ait veriler) değiştirilemeyen risk faktörleridir. Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Kılavuzu’na göre başlıca risk faktörleri şunlardır;...

Yazar: Prof. Dr. İstemi Nalbantgil
Ziyaret Sayısı: 2233

             Devamını Oku...

HİPERTANSİYONA BAĞLI SUBKLİNİK ORGAN HASARLARI

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Organ hasarı deyimi, hipertansiyonun yarattığı vasküler hasarın tespit edilebilen sonuçları anlamına gelir. Subklinik organ hasarı deyimiyle, herhangi bir klinik hastalık tablosuna veya klinik olarak saptanabilen sonuca yol açmamış, ancak laboratuvar bulguları ile saptanabilen organ hasarları kastedilir. Organ hasarlarının varlığı, hipertansiyonun yarattığı riskin arttığı ve klinik sonuçlarla karşılaşmanın muhtemel olduğu anlamını taşır. Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Kılavuzu’nda belirtilen subklinik organ hasarları aşağıda verilmiştir;...

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 1903

             Devamını Oku...

BELİRGİN KARDİYOVASKÜLER VEYA RENAL HASTALIKLAR

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Patogenezlerinde hipertansiyonun yer aldığı klinik tablolar, başlıca hedef organlar olarak kalp, periferik ve serebrovasküler damarlar ile gözde ortaya çıkar. Bu hasarlar hemodinamik (kalp yetersizliği), makrovasküler (periferik arter hastalığı, aort anevrizması) veya mikrovasküler (böbrek hasarı) şeklinde olabilirse de, genellikle birden çok mekanizma patogenezde yer alır. Bu kapsamdaki belirgin kardiyovasküler veya renal hastalıklar Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Kılavuzu’nda aşağıdaki şekilde belirtilmişti;...

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 1056

             Devamını Oku...

HİPERTANSİYONDA BİREYSEL RİSKİN BELİRLENMESİ

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Kılavuzu’na göre, hipertansiyonda bireysel riskin belirlenmesi için kan basıncı düzeyleri ile birlikte, hastada bulunan risk faktörleri, subklinik organ hasarları, şekerli diyabet ve belirgin kardiyovasküler ve renal hastalık varlığına göre belirlenir. Buradaki risk kategorileri, Framingham veya SCORE risk hesaplamalarındaki kategoriler gibi değerlendirilmelidir. Yani, sonraki 10 yıl içindeki morbidite ve mortalite riski olarak düşük ek risk %10 altında ek riski, orta derecede ek risk %10- 20 arası ek riski, yüksek ek risk %20 üzerini ve çok yüksek ek risk %30 üzerinde olay riskini ifade eder....

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 1085

             Devamını Oku...

YÜKSEK/ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KİŞİLERİN TANIMLANMASI

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansif 100 hastada 10 yıl içinde en az 20 majör kardiovasküler olay gelişmesine neden olan faktörler, yüksek risk demektir. Bu kişiler mutlaka yakından izlenmeli ve kişisel risk özelliklerine göre seçilen tedaviler uygulanmalıdır. Yüksek/çok yüksek riske sahip kişiler Avrupa Hipertansiyon Derneği 2007 Kılavuzu’na göre aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;...

Yazar: Prof. Dr. Nail Çağlar
Ziyaret Sayısı: 1015

             Devamını Oku...

ANAMNEZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyonlu bir hastada ayrıntılı anamnez almak zorunludur. Anamnez sırasında da aşağıdaki hususlara dikkat etmek gereklidir;

1) Kan basıncı artışlarının süresi ve önceki değerler

2) Sekonder hipertansiyon düşündüren bulgular
a) Ailede böbrek hastalığı öyküsü (ör: polikistik böbrek hastalığı)...

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 4229

             Devamını Oku...

HİPERTANSİF HASTADA FİZİK MUAYENENİN YÖNLENDİRİLMESİ

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyonlu bir hastada gerek ilk vizite, gerekse takip vizitlerinde ayrıntılı fizik muayene mutlaka gereklidir. Fizik muayene sırasında özellikle sekonder hipertansiyona ilişkin bulgular ve organ hasarı bulguları araştırılmalıdır. Fizik muayene aşağıdaki sırayla yapılmalıdır:...

Yazar: Prof. Dr. İstemi Nalbantgil
Ziyaret Sayısı: 1961

             Devamını Oku...

OBEZİTEDE YAKLAŞIM

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Diyabetik olmayan esansiyel hipertansiyonlu hastaların %35’inde periferik dokularda (iskelet kası, yağ dokusu) glukoza karşı bir tolerans azalması (insülin direnci) ve hiperinsülinemi saptanmıştır. Özellikle şişman olan hipertansiyonlularda bu prevalans ikiye katlanmaktadır. Metabolik Sendrom olarak adlandırılan bu tablo, geniş ve farklı bir hastalık grubunu içermektedir. Bu sendromda, hipertansiyon, hiperlipidemi, android tipte şişmanlık, insüline bağımlı olmayan diyabet (NIDDM), hiperürisemi, fibrinolitik bozukluklar (fibrinojen azalması, plazminojen aktivatör inhibitörü tip I (PAI-I) artması, faktör VII artması ) ve ateroskleroz bulunmaktadır. Tüm bunların sonucunda hiperinsülinemi, tip IV hiperlipidemi ve düşük HDL-kolesterol düzeyleri ortaya çıkmaktadır....

Yazar: Prof. Dr. Nail Çağlar
Ziyaret Sayısı: 1057

             Devamını Oku...

HİPERTANSİYONLU HASTADA YAPILMASI GEREKEN İNCELEMELER

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyonlu bir hastada laboratuvar incelemelerinin temel amacı kardiyovasküler riskin veya sekonder hipertansiyon varlığının belirlenmesidir. Bu amaçla önerilen testler şunlardır:...

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 1192

             Devamını Oku...

SUBKLİNİK ORGAN HASARININ ARAŞTIRILMASI

Kategori: HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyonda subklinik organ hasarının varlığı yüksek risk açısından belirleyici olduğu için dikkatle araştırılmalıdır. Bu konuda saptanabilecek bulgular aşağıda belirtilmiştir;...

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan
Ziyaret Sayısı: 1006

             Devamını Oku...